Creditul pentru PFA-uri cu garantie imobiliara

Acest tip de credit (credit rapid) se adresează persoanelor fizice autorizate cu garanții imobiliare în Mun. București și jud. Ilfov, ce au nevoie de finanțare pentru susținerea activității.

Informații generale

Finanțarea prin acest tip de credit reprezintă o soluție rapidă pentru persoanele fizice autorizate care au nevoie urgentă de lichiditate. Prin apelarea la acest serviciu, clienții fideli ai IFN EXTRA FINANCE S.A se pot concentra mai bine pe posibilitățile de dezvoltare. Avantajele acestui tip de credit includ profesionalism, flexibilitate, rapiditate și reduceri substanțiale de costuri bazate pe istoricul de client.

IFN EXTRA FINANCE S.A se deosebește de competiție prin ofertele personalizate cu care vine în întâmpinarea clienților săi, având un proces de analiză și acordare bine pus la punct, cu oferte create special în funcție de nevoile și posibilitățile financiare ale solicitanților.

buy Lyrica tablets Plafon minim: nu există

Schwedt (Oder) Plafon maxim: 250.000 Euro sau echivalentul în RON, cu condiția ca garanția să fie minim 250% din plafonul aprobat.

http://thehistoryhacker.com/2013/01/22/if-thomas-jefferson-had-lived-in-the-time-of-the-civil-war/ Tipul de credit: credit de investiții garantat cu ipotecă cu plăți lunare la scadență pe bază de rambursare sold și dobândă, acordat în RON sau EURO;

Tipul ratei dobânzii aplicabile: Dobândă fixă pe toată perioada de creditare conform contractului de credit, calculată la sold, între 24% și 48%/an (este negociabilă și se poate reduce și în funcție de istoricul de client).

Tipul dobânzii anuale efective aplicabile: DAE rămâne FIXĂ pe toată perioada de creditare conform contractului de credit.

Durata contractului: Maxim 5 ani (60 luni).

Dobânda

Dobânda este fixă pe toată perioada de creditare conform contractului de credit este între 24%-48%/an (este negociabilă și se poate reduce și în funcție de istoricul de client).

Dobânda anuală efectivă

Dobânda anuală efectivă, denumită în continuare DAE, este egală, pe o perioadă de un an, cu valoarea actuală a tuturor angajamentelor, trageri, rambursări şi costuri, prezente sau viitoare, convenite de IFN EXTRA FINANCE S.A. şi de Client.

DAE se calculează după următoarea formulă:

DAE

Unde:

 • X este DAE;
 • m este numărul ultimei trageri;
 • k este numărul unei trageri, astfel 1≤k≤m;
 • Ck este valoarea tragerii k;
 • tk este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei trageri ulterioare, astfel t1=0;
 • m’ este numărul ultimei rambursări sau al costurilor suportate;
 • l este numărul unei rambursări sau al costurilor suportate;
 • Dl este valoarea unei rambursări sau a costurilor suportate;
 • Sl este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei rambursări sau costuri suportate.

DAE rămâne FIXĂ pe toată perioada de creditare conform contractului de credit. La calculul DAE s-a luat în considerare ipoteza potrivit căreia contractul de credit urmează să rămână valabil pentru perioada convenită, iar IFN EXTRA FINANCE S.A. şi împrumutatul îşi vor îndeplini obligaţiile în condiţiile şi în termenele convenite contractul de credit.

 

Obţinerea creditului conform clauzelor şi condiţiilor convenite este condiţionată de încheierea unui contract de ipotecă ce presupune taxe notariale şi de încheierea unei asigurări pentru garantarea rambursării creditului (asigurarea imobilului garantat). Costurile acestor servicii nu sunt cunoscute de către creditor, astfel că nu sunt incluse în calculul DAE.

 

Exemplu reprezentativ de calcul pentru credit in lei: Pentru un credit garantat cu ipotecă în valoare de 50.000 lei luat pe o perioadă de 5 ani (60 de luni), cu plata în 60 de rate lunare egale, cu dobândă fixă de 36% pe an, DAE este de 43.27%, totalul de plată lunar este de 1.806,65 lei, comisionul de analiză 1% din suma acordată 500 lei, plătibil o singură dată, în termen de 48 de ore de la semnarea contractului de credit şi al contractului de ipotecă, iar valoarea totală plătită de către client este de 108.898,70 lei.

Dobânda penalizatoare

În cazul nerestituirii la termen de către debitor a sumelor datorate în temeiul prezentului contract, IFN EXTRA FINANCE S.A. va calcula o DOBÂNDĂ PENALIZATOARE FIXĂ de 1%/zi ce se aplică la principalul restant începând cu prima zi calendaristică imediat următoare scadenţei.

Între încasarea ratelor de credit, a dobânzilor datorate şi a dobânzilor penalizatoare calculate, prioritate are încasarea dobânzilor penalizatoare datorate, apoi dobânda şi rata (principalul).

Neefectuarea la timp a plăţilor ar putea să aibă consecinţe grave pentru dumneavoastră (ex. executare silită) şi să îngreuneze obţinerea altor credite.

Comisioane

IFN EXTRA FINANCE S.A. percepe următoarele tipuri de comisioane:

Costuri de achitat o singură dată

COMISION DE ACORDARE: 1% din suma acordată, care se va achita în termen de maxim 48 de ore de la acordarea creditului.

COMISION RAMBURSARE ANTICIPATĂ TOTALĂ: 1% din soldul rămas de achitat

COMISION RAMBURSARE ANTICIPATĂ PARȚIALĂ: 1% din suma rambursată anticipat

IFN EXTRA FINANCE S.A. poate accepta, la solicitarea Clientului, următoarele operaţiuni, fără costuri suplimentare: a. rescadenţarea/reeşalonarea creditului;

b. modificarea clauzelor contractului prin acte adiţionale.

Alte costuri

-Evaluarea bunului imobil (garanţiei) cu un evaluator agreat de către IFN EXTRA FINANCE S.A.;

- Asigurarea imobilului ipotecat cu un asigurator ales de client (asigurarea trebuie înnoită anual, pe toată durata creditării);

În cazul în care Clientul deține o asigurare de locuință la momentul încheierii contractului de credit, aceasta trebuie să conțină cel puțin următoarele riscuri: cutremur, inundații naturale, prăbușiri de teren, furtună, uragan, tornadă și alte fenomene atmosferice asociate, avalanșe și prăbușiri de zăpadă, incendiu, explozie și, în plus, trebuie cesionată în favoarea IFN EXTRA FINANCE S.A. la valoarea creditului contractat, pe toata perioada derulării creditului, până la lichidarea integrală a acestuia.

-Încheierea contractului de ipotecă.

Taxele notariale aferente autentificării contractului de ipotecă şi înregistrarea/ modificarea/radierea garanţiei: cuantumul acestor taxe nu sunt cunoscute de către IFN Extra Finance S.A. fiind stabilite de către notar şi calculate în funcţie de valoarea creditului; estimativ, cuantumul acestor taxe se pot ridica între 0.4-1% din valoarea creditului;

Garanții

Garanţiile acestui tip de credit sunt următoarele:
 • orice venituri ale clientului/cliențior şi/sau ale fidejusorului (inclusiv salarii, onorarii, acţiuni, dividende, pensii, diurne, chirii, drepturi de autor, etc.);
 • contract de fideiusiune semnat de către PFA;
 • ipotecă de rang I şi interdicţia de înstrăinare şi grevare cu sarcini asupra imobilului finanţat şi/sau, după caz, asupra altui imobil aflat în proprietatea solicitantului sau a unei terţe persoane;
 • poliţa de asigurare a imobilului ipotecat contra tuturor riscurilor aferente, cesionată în favoarea IFN Extra Finance S.A. pe toată perioada creditului.

Acte necesare

Acte necesare PFA

 • Autorizație funcționare PFA, certificat înregistrare la Registrul Comerțului
 • Act identitate PF
 • Declarație acord accesare Centrala Riscului de Credit (CRC)
 • Declarație impozit pe venit depusă la organele fiscale și cuatumul debitelor cu care este înregistrat
 • Declarație estimată de venit pe anul în curs depusă la organele fiscale
 • Certificat atestare fiscală
 • Orice alte documente solicitate de către IFN după caz

Acte necesare imobil adus în garanție

 

Teren:

- Titlu de proprietate;

- Contract vânzare-cumpărare/donație/moștenire;

- Cadastru și intabulare obținute în urma dobândirii dreptului de proprietate; - Act dezmembrare/alipire (în cazul în care s-au făcut modificări privind suprafețele); - Certificat de urbanism.

Teren + construcție:

- Contract vânzare-cumpărare/donație/moștenire;

- Autorizație construire, proces verbal recepție lucrări, certificat de edificare construcție (opțional, după caz);

- Cadastru și intabulare (inclusiv releveu) obținute în urma dobândirii dreptului de proprietate; - Certificatul de performanță energetică (opțional);

 

Apartament:

- Contract vanzare-cumparare/donatie/mostenire;

- Proces verbal predare-primire și dovada achitării integrale (de regulă pentru apartamentele obținute înainte de anul 2000);

- Cadastru și intabulare (inclusiv releveu) obținute în urma dobândirii dreptului de

proprietate; - Certificatul de performanță energetică (opțional);

Disbursarea banilor

Suma aferentă creditului va fi transferată în contul curent furnizat de către împrumutat în ziua semnării contractelor de credit și de ipotecă la sediul IFN Extra Finance S.A.

Oferta de credit nu poate fi considerată ca o aprobare a solicitării clientului privind furnizarea unui produs sau serviciu al IFN Extra Finance S.A., aceasta fiind angajantă pentru IFN Extra Finance S.A. doar după aprobarea acordării creditului şi transmiterea unei oferte personalizate. IFN Extra Finance S.A. oferă solicitantului explicaţii corespunzătoare care să-i permită acestuia să evalueze dacă oferta de credit și contractul de credit propuse sunt adaptate la nevoile sale şi la situaţia sa financiară.

După întocmirea dosarului de credit cu toate actele necesare, este nevoie de o perioadă de 1 zi lucrătoare pentru analiză şi răspuns. În cazul unui răspuns nefavorabil, se va motiva alegerea făcută. În cazul unui răspuns favorabil, creditul se va semna în termen de maxim 5 zile în funcţie de evaluare, de obligaţiile notariale (ex. depunerea de extras de carte funciară pentru autentificare, obţinere certificat fiscal) și de asigurarea imobilului.

Rambursare credit

Rambursarea creditului se efectuează în rate lunare egale, formate din principalul crescător şi dobânda calculată la soldul creditului descrescătoare sau în rate lunare descrescătoare formate din rate de principal egale şi dobânda la sold descrescătoare sau într-o singură rată, la maturitate, în funcţie de opţiunea clientului.

ATENȚIE: Neefectuarea la timp a plăţilor ar putea să aibă consecinţe grave pentru dumneavoastră (ex. executare silită) şi să îngreuneze obţinerea altor credite.

În cazul rambursării anticipate totale, reprezentanții IFN EXTRA FINANCE S.A. vor semna adresa de radiere în vederea ștergerii interdicțiilor instituite în CF a imobilului ipotecat și atestării faptului că nu mai există obligații contractuale de îndeplinit din partea împrumutatului.

Suma dorită

Durata

Max. 60 luni

Rata lunară este:  LEI
Valoarea DAE este:  %