Prin continuarea navigarii pe site-ul www.ifnextrafinance.ro sunteti de acord cu termenii si conditiile de mai jos.

Conform cerințelor Regulamentului UE 2016/679, “GDPR” pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date site-ul www.ifnextrafinance.ro (IFN EXTRA FINANCE), ca parte a companiei S.C. IFN Extra Finance S.A. cu sediul în București, str. Pictor Barbu Iscovescu, nr. 19, sector 1, având CUI 25088971 și număr de ordine în Registrul Comerțului J40/1701/2009, este inscrisă în Registrul Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub Numărul 31954 din 27.06.2014, se obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor cu privire la datele cu caracter personal și liberă circulație a acestora, IFN EXTRA FINANCE având obligația de a administra în sigurantă și pentru scopurile specificate în prezentul document datele personale furnizate de client, cu excepția situațiilor în care dezvăluirea informațiilor este prevăzută de lege, ori informațiile sunt deja publice.

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Regulamentul General al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679 “GDPR”) – aplicabil începând cu 25 Mai 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum și cu prevederile legislației naționale în vigoare, IFN Extra Finance S.A., vă informează:

Date cu caracter personal prelucrate de IFN Extra Finance S.A.
IFN Extra Finance S.A. prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume, prenume și pseudonim, nume și prenume beneficiar real, data și locul nașterii, codul numeric personal sau alt element unic de identificare similar, seria și numărul actului de identitate sau orice alt identificator național, date din actele de stare civilă, stare civilă, situație familială, sexul, regimul juridic al adresei (domiciliu, reședință, alt atribut de identificare de același tip), țara de proveniență, țara de cetățenie, țara de rezidență, număr de telefon, fax, adresa de poștă electronică personală, profesia de bază, ocupația/natura activității proprii, loc de muncă, date despre angajator, date privind vechimea în muncă, numărul dosarului de pensie, numărul deciziei de pensionare, date privind indemnizația de creștere copil sau alt tip de indemnizație ori ajutor social, scopul și natura relației de afaceri cu IFN Extra Finance S.A, sursa patrimoniului, sursa fondurilor ce urmează să fie utilizate în derularea relaţiei de afaceri, încadrarea în categoria persoanelor expuse public sau deținerea calității de membru al familiei unei persoane expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, funcția publică deținută, formare profesională (diplome, studii), situație economică și financiară, informații despre poziția deținută în cadrul unei entități și informații despre entitatea respectivă (de ex. persoană juridică, PFA, etc), diverse împuterniciri/mandate, date bancare (inclusiv contul IBAN), semnătura, informații rezultate în urma înregistrării audio a convorbirilor telefonice (conținut și metadate) și informații rezultate în urma înregistrării video în cazul în care vizitați una din sucursalele IFN Extra Finance S.A.

Informațiile solicitate sunt necesare desfășurării activităților permise instituțiilor financiare nebancare în conformitate cu cerințele legale și orice informații privind o persoană fizică ce pot duce individual sau prin combinare la identificarea respectivei persoane. De asemenea, IFN EXTRA FINANCE S.A., în calitate de operator, are obligații legale în temeiul Legii 129/2019 când prelucrează date cu caracter personal în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului (prelucrarea acestor date este necesară în vederea ducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679).

Persoanele ale căror date cu caracter personal vor fi prelucrate de IFN Extra Finance S.A. sunt următoarele: clienții persoane fizice; potențiali clienți persoane fizice; mandatarii clienților /potențialilor clienți persoane fizice/juridice; beneficiarii reali ai clienților persoane juridice; terții garanți, fidejusori, codebitori persoane fizice; reprezentanții legali și asociații/acționarii clienților persoane juridice; persoanele ale căror date sunt furnizate de către clienți IFN Extra Finance S.A. în vederea obținerii unei produs, realizării unei operațiuni/prestării unui serviciu (spre exemplu: soț, soție, copil, părinți, beneficiarul unei operațiuni de plată, garantul unui credit/angajament, beneficiarul unei asigurări, persoane fizice ale căror date sunt prevăzute în documentele puse la dispoziție de către clienți etc.).
Scopurile prelucrării: IFN Extra Finance S.A. prelucrează datele cu caracter personal declarate în vederea prestării serviciilor de creditare în următoarele scopuri: efectuarea demersurilor în vederea desfășurării etapelor aferente contractului de creditare/angajament, cunoașterea clientelei, analiza bonității clientului, evaluarea riscului, ofertare, semnarea contractului de creditare/ipotecă/angajament, tragerea creditului/angajamentului, administrarea creditului/angajamentului, încasări asociate contractelor de credit/angajamentelor, activitatea de colectare/cesiune/executare, auditare, precum și în scopul îndeplinirii unor obligații legale privind cunoașterea clientelei, prevenirea și identificarea potențialelor fraude, identificarea clientului aflat în întârziere, statistică, scopul de identificare a vizitatorilor, asigurarea măsurilor de securitate necesare (supraveghere video), protecția proprietății și integrității fizice a persoanelor, apărarea în instanță în cazul unor potențiale litigii. În cazul în care refuzați prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizarea de servicii de creditare devine imposibilă pentru IFN Extra Finance S.A. Menționăm că datele cu caracter personal sunt, uneori, folosite de către IFN Extra Finance S.A., pentru o serie de scopuri secundare (de ex: pentru arhivare, audit intern și extern etc.), acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost inițial colectate de către IFN Extra Finance S.A.

Temeiul legal al prelucrării: Temeiul prelucrării este constituit din: (1) art. 6.1.b – GDPR realizarea contractului de creditare/angajamentului, ofertare, semnarea contractului de creditare/ipotecă/angajament, tragerea creditului/angajamentului, administrarea creditului//angajamentului, încasări asociate contractelor de credit/angajamentelor, activitatea de colectare/cesiune/executare, (2) art. 6.1.c- GDPR îndeplinirea prevederilor legale aplicabile (legislația specifică aplicabilă în domeniul creditării, legislația privind spălarea banilor și combaterii actelor de terorism, (3) art. 6.1.e îndeplinirea unor măsuri de interes public inclusiv conform Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a Regulamentului BNR nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului), cunoașterea clientelei, analiza bonității clientului, evaluarea riscului, auditare, prevenirea și identificarea potențialelor fraude legate de spalarea banilor, identificarea clientului aflat în întârziere, neplata datoriilor, arhivare, statistică, precum și (3) art. 6.1.f. – GDPR – legitimul interes cu scopul de identificare a vizitatorilor, asigurarea masurilor de securitate necesare (supraveghere video), protecția proprietatii si integritatii fizice a persoanelor, apărarea în instanță în cazul unor potențiale litigii.

Înainte de a stabili o relație de afaceri sau de a efectua o tranzacție ocazională, în cazul în care evitați sau refuzați să furnizați răspunsuri la anumite categorii de întrebări adresate de către reprezentanții IFN Extra Finance S.A., este posibil să nu se poată procesa inițierea relației de afaceri sau efectuarea tranzacției ocazionale ca o consecință posibilă a evitării răspunsului, în conformitate cu prevederile Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (categoriile specifice de întrebări sunt legate de identificarea clientului, scopul și natura relației de afaceri cu IFN Extra Finance S.A, sursa patrimoniului/sursa fondurilor ce urmează să fie utilizate în derularea relației de afaceri, încadrarea în categoria persoanelor expuse public sau deținerea calității de membru al familiei unei persoane expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public și beneficiarul real al relației de afaceri sau al tranzacției ocazionale).

Categoriile de împuterniciți/ destinatari ai datelor: Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu contractul de creditare/angajament și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, IFN Extra Finance S.A. comunică aceste date către autorități și organisme publice, operatori, terți sau împuterniciții săi sau altor categorii de destinatari, precum:
• Furnizori de servicii, definiți în GDPR ca împuterniciți: servicii IT (mentenanță, dezvoltare software); arhivare în format fizic și/sau electronic; curierat; utilități; audit; servicii suport; procesare plăți inter-bancare și transmitere a informațiilor privind operațiunile inter-bancare (e.g., MobilPay, Netopia, etc); servicii de recuperare creanțe și/sau colectare a debitelor, evaluatori, agenții imobiliare, companii și brokeri de asigurare;
• Executori judecătorești și birouri notariale, ANAF, consultanți externi care ne acordă consultanță sau ne asistă în exercitarea și apărarea drepturilor în instanță;
• Instituții financiar-bancare din Romania și din SEE (Spațiul Economic European);
• Organe judiciare din România și din alte țări, precum membrii ai instanțelor judecătorești, instanțelor arbitrale, Parchetelor;
• Instituții publice de supraveghere a activității financiar-bancare și de administrare a pieței financiare (de ex: Banca Națională a României – Centrala Riscului de Credit, Consiliul Concurenței, etc);
• Autorități publice centrale și locale din România (de ex: Autoritate Națională de Administrare Fiscală, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și Autoritatea de Supraveghere Financiară) și din alte țări, organe ale poliției, procuraturii, etc.;
• Instituții de investigare și suport pentru incidente de securitate cibernetică;
• Entități către care IFN Extra Finance S.A. a externalizat furnizarea de servicii asociată activității desfășurate.
Transmiterea datelor se face în funcție de situații concrete, limitat la obiectivul prelucrării. În plus, împuterniciții se supun prevederilor Regulamentului similar operatorilor (inclusiv în ceea ce privește cerința ștergerii sau returnării datelor).

Durata prelucrării: Prelucrarea datelor cu caracter personal se desfășoară în scopurile pentru care au fost colectate pe toată durata îndeplinirii serviciilor de creditare. Ulterior încetării operațiunilor de prelucrare de date personale, acestea vor fi arhivate conform legislației în vigoare, pentru o perioadă de 5 ani de la data încetării relaţiei de afaceri cu clientul ori de la data efectuării tranzacţiei ocazionale. După expirarea perioadei legale de arhivare, datele vor fi anonimizate sau sterse ireversibil. Datele obținute prin sistemul de supraveghere video vor fi șterse în 30 de zile. Atunci când se impune extinderea perioadei de păstrare a documentelor în scopul de a preveni, depista sau investiga activităţile de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, IFN Extra Finance S.A este obligată să prelungească termenul de 5 ani cu perioada indicată de autorităţile competente, fără ca această prelungire să poată depăşi 5 ani.

Drepturile persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor personale: Conform Regulamentului General privind protecția datelor 2016/679, persoanele fizice beneficiază de dreptul de informare, acces, rectificare, ștergere sau uitare, portabilitate a datelor, opoziție și restricționare a prelucrării.
Dreptul la informare: Persoanele fizice au dreptul de a fi informate cu privire la colectarea și utilizarea datelor lor personale.
Dreptul de acces la datele care o privesc, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea IFN Extra Finance S.A cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, precum și detalii cu privire la activitățile de prelucrare.
Dreptul de rectificare, în măsura în care, ținând seama de circumstanțele specifice în care sunt colectate datele, astfel de informații suplimentare sunt necesare pentru asigurarea unei prelucrări corecte a datelor, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către IFN Extra Finance S.A a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete, din partea persoanelor fizice.
Dreptul de ștergere a datelor („dreptul de a fi uitat”), respectiv dreptul de ștergere a datelor în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. În cazul în care ștergerea ar duce la funcționarea incorectă a sistemelor IFN Extra Finance S.A., informațiile privind datele personale vor fi anonimizate ireversibil. Este posibil ca anonimizarea ireversibilă să fie utilizată și în cazul în care datele sunt utilizate în scopuri statistice.
Dreptul de portabilitate: Dreptul la portabilitatea datelor permite persoanelor să obțină, să reutilizeze și să le fie transmise datele lor personale sau să fie trimise către un alt operator, în scopuri propria, în cadrul diferitelor servicii, în situația în care sunt îndeplinite condițiile legale.
Dreptul la opoziție: Persoanele fizice au dreptul să se opună la: prelucrarea bazată pe interesul legitim sau îndeplinirea unei sarcini de interes public/exercitarea autorității publice (inclusiv profilarea), marketing direct (inclusiv profilare) și prelucrarea în scopul cercetării științifice/istorice și al statisticilor.
Dreptul de restricționare a prelucrării: Persoanele fizice au dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor lor personale, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale.
Dreptul de a va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competențe în măsură în care considerați necesar: Persoanele fizice au dreptul de a depune, direct sau printr-un mandatar, o plângere la o autoritate de supraveghere.

Dacă unele din datele dumneavoastră sunt incorecte sau neactualizate, vă rugăm să ne informați de îndată. Pentru orice nelămurire legată de GDPR, precum și pentru a ne adresa orice alte întrebări privitoare la cele comunicate prin prezentul document, ne puteți contacta la adresa e-mail: protectiadatelor@ifnextrafinance.ro, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO) sau la adresa poștală Str. Pictor Barbu Iscovescu, nr. 19, parter și etaj 1, Sector 1, Mun. București.

Informatii privind retelele de socializare

Prin continuarea navigarii pe site-ul www.ifnextrafinance.ro sunteti de acord cu termenii si conditiile de mai jos.

Informațiile personale care se regăsesc public în profilele create pe rețele de socializare terțe (Facebook, Google+, Twitter, Instagram) și asupra cărora v-ați dat acordul de a fi împărțite sunt oferite către IFN EXTRA FINANCE  de aceste site-uri prin intermediul plug in-urilor instalate în site-ul www.ifnextrafinance.ro.

Prin informații personale se înțelege informații de bază din contul de utilizator ca nume, adresă de e-mail, sex, varstă, data nașteri, oraș, naționalitate, poză de profil, lista de prieteni etc. și alte informații asupra cărora v-ați dat acordul de a fi puse la dispoziția altor site-uri sau aplicații.

De exemplu, sunteți identificat cu datele personale din rețeaua de socializare de fiecare dată când utilizați aplicația ”Câștigă cu Efi” sau alte aplicații dezvoltate de IFN EXTRA FINANCE, precum și site-ul www.ifnextrafinance.ro.

Pentru a afla mai multe informații despre modul în care rețele de socializare pot afișa diferitelor site-uri conținut al profilului de Facebook al unui utilizator, vă rugăm să citiți Termenii și condițiile de utilizare a platfomei de socializare. Veți înțelege, astfel, cum datele dumneavoastră personale pot fi utilizate în scopuri publicitare.

Aveți dreptul de a refuza sau a înceta împărtășirea de informații, în mod gratuit și fără nicio justificare, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire ca datele dumneavoatră cu caracter personal să nu mai fie prelucrate de IFN EXTRA FINANCE  după încetarea contractului, în niciun scop publicitar, de marketing sau ca datele dumneavoastră despre desfășurarea activității bancare să nu fie dezvăluite către terți.

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind drepturile persoanei ale cărei date personale sunt prelucrate, aveți următoarele drepturi:

Bulandshahr Drepturile persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor personale: Conform Regulamentului General privind protecția datelor 2016/679, persoanele fizice beneficiază de dreptul de informare, acces, rectificare, ștergere sau uitare, portabilitate a datelor, opoziție și restricționare a prelucrării.

Dongyang Dreptul la informare: Persoanele fizice au dreptul de a fi informate cu privire la colectarea și utilizarea datelor lor personale.

Dreptul de acces la datele care o privesc, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea IFN Extra Finance S.A cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, precum și detalii cu privire la activitățile de prelucrare.

Dreptul de rectificare, în măsura în care, ținând seama de circumstanțele specifice în care sunt colectate datele, astfel de informații suplimentare sunt necesare pentru asigurarea unei prelucrări corecte a datelor, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către IFN Extra Finance S.A a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete, din partea persoanelor fizice.

Dreptul de ștergere a datelor („dreptul de a fi uitat”), respectiv dreptul de ștergere a datelor în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. În cazul în care ștergerea ar duce la funcționarea incorectă a sistemelor IFN Extra Finance S.A., informațiile privind datele personale vor fi anonimizate ireversibil. Este posibil ca anonimizarea ireversibilă să fie utilizată și în cazul în care datele sunt utilizate în scopuri statistice.

Dreptul de portabilitate: Dreptul la portabilitatea datelor permite persoanelor să obțină, să reutilizeze și să le fie transmise datele lor personale sau să fie trimise către un alt operator, în scopuri propria, în cadrul diferitelor servicii, în situația în care sunt îndeplinite condițiile legale.

Dreptul la opoziție: Persoanele fizice au dreptul să se opună la: prelucrarea bazată pe interesul legitim sau îndeplinirea unei sarcini de interes public/exercitarea autorității publice (inclusiv profilarea), marketing direct (inclusiv profilare) și prelucrarea în scopul cercetării științifice/istorice și al statisticilor.

Dreptul de restricționare a prelucrării: Persoanele fizice au dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor lor personale, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale.

Dreptul de a va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competențe în măsură în care considerați necesar: Persoanele fizice au dreptul de a depune, direct sau printr-un mandatar, o plângere la o autoritate de supraveghere.

Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus sau la retragerea consimțământului, precum și pentru a ne adresa orice alte întrebări privitoare la cele comunicate prin prezentul email, puteți să contactați IFN Extra Finance S.A la adresa de e-mail: protectiadatelor@ifnextrafinance.ro, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor sau la adresa poștală Str. Pictor Barbu Iscovescu, nr. 19, Sector 1, București.

 

POLITICA DE UTILIZARE A COOKIE-URILOR

Acest website foloseste fisiere de mici dimensiuni denumite “cookie”-uri pentru a ne ajuta sa va oferim o experienta cat mai placuta atunci cand navigati pe site-ul nostru. Aflati in continuare mai multe informatii despre cookie-uri dar si modalitatile de administrare ale acestora.

Daca considerati ca informatiile din aceasta pagina nu sunt suficiente pentru a naviga in siguranta, va rugam sa ne contactati.

Ce este un cookie?

Cookie-urile sunt fisiere de mici dimensiuni, formate din litere si numere, stocate de catre browserul pe care il folositi (de exemplu: Internet Explorer, Mozilla etc) pentru a naviga pe Internet de pe PC, laptop sau terminalul mobil. Aceste mici fisere permit site-urilor web sa retina si sa pastreze informatii utile despre preferintele utilizatorului. Puteti sa va imaginati cookie-ul ca un soi de memorie personala a fiecarui website pe care il vizitati, astfel incat, acesta sa va recunoasca cand reveniti si sa reactioneze expunandu-va informatia preferata cat mai rapid.

Cum functioneaza un cookie?

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un webserver unui browser de Internet si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatii de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Atentie: cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele maimulte cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

 • Cookieuri “de sesiune” – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau inchide fereastra browserului (ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare).
 • Cookie-uri “persistente” – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre un webbrowser (utilizatorul) si un webserver anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel webserver din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta.

Care este durata de viata a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul a parasite website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente’). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului si ele se numesc „third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

 • Cookie-uri de performanta a site-ului
 • Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
 • Cookie-uri pentru geotargetting
 • Cookie-uri de inregistrare
 • Cookie-uri pentru publicitate
 • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terti: Zontera.com, doubleclick.com, Gemius si altii.

Cookie-uri de performanta

Acest tip de cookie retine preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Exemple:

– setarile volumului pentru video player

– viteza de video streaming cu care este compatibil browserul

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browserul ne va spune daca aveti acest cookie, iar daca nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac.

Atat timp cat nu sunteti inregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar in scop statistic. Daca sunteti inregistrat putem sti, de asemenea, detaliile pe care ni le-ati furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul – acestea fiind supuse confidentialitatii si prevederilor din Termeni si Conditii, Politica de confidentialitate precum si prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookieurile nu sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot rula autonom. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.

Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate.

Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies.

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele.

Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca navigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor:

 • Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.
 • Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.
 • Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookie-uri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.
 • Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware.

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos.

Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat.

Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniti. Este complet anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul – chiar si atunci cand sunteti pe pagina noastra in limba romana sau in alta limba primiti aceeasi reclama.

Cookie-uri pentru inregistrare

Atunci cand va inregistrati pe acest site, generam un cookie care ne anunta daca sunteti inregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care sunteti inregistrat si daca aveti permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite sa asociem orice comentariu pe care il postati pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Daca nu ati selectat „pastreaza-ma inregistrat”, acest cookie se va sterge automat cand veti inchide browserul sau calculatorul.

Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri ne permit sa aflam daca ati vizualizat sau nu o reclama online, care este tipul acesteia si cat timp a trecut de cand ati vazut mesajul publicitar.

Aceste cookie-uri le folosim si pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookieuri apartinand unei terte parti, pentu o mai buna targetare a publicitatii, pentru a arata de exemplu reclame despre vacante, daca utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacante. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stocheaza informatii despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori.

De asemenea, setam cookie-uri anonime si prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a va recunoaste ca vizitator al acelui site daca ulterior veti vizita site-ul nostru, va vom putea livra publicitatea bazata pe aceasta informatie.

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

O mare parte din publicitatea pe care o gasiti pe acest site apartine tertelor parti. Unele dintre aceste parti folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cat de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea cate persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeasi reclama.

Companiile care genereaza aceste cookie-uri au propriile politici de confidentialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile celor terte parti pot fi folosite pentru a va arata publicitatea targeta si pe alte site-uri, bazandu-se pe navigarea dvs pe acest site.

Alte cookie-uri ale tertelor parti

Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, in scopul de a urmari succesul unei aplicatii sau pentru a customiza o aplicatie. Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site.

De exemplu, cand distribuiti un articol folosind butonul pentru retelele sociale aflat pe acest site, acea retea sociala va inregistra activitatea dvs.

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters.

Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet ( ex: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi)

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de intrebuintari importante ale cookie-urilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

– Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel.

– Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba ( Ex:

afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana).

– Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode,

functii de safe search).

– Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame

pentru un anumit utilizator pe un site.

– Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.

– Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online.

Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in „optiuni” sau in meniul de „preferinte” al browserului tau.

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea

„ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul:

http://www.youronlinechoices.com/ro/

Linkuri utile

Daca doriti sa afli mai multe infromatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:

http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_13_2012_modificare_prelucrare_date_caracter_personal_protectia_vietii_private_comunicatii_electronice.php

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:EN:HTML

www.allaboutcookies.org

http://www.youronlinechoices.com/ro/

http://www.cms-cmck.com/PrivacyStatement/CookiePolicy/pages/default.aspx